Vår policy

Åtgärder som ska vidtas för kundkännedom

Identifiering och kontroll av kundens identitet.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kravet på att identifiera kunden från Rethink Capital AB:s sida innebär att vi måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer överens med uppgifterna. Hur noggranna dessa kontroller ska vara varierar beroende på den risk vi bedömer är förknippad med kunden.

Rethink Capital AB använder särskild kundkännedomsblankett i varje enskild inledd kundrelation. Denna ligger till grund för bedömning genom insamlande av information enligt vad som framkommer här. Rethink Capital AB kan kräva utökad kundkännedom, personligt möte, ID handling som kompletterande information i enskilda fall där så krävs. Ingen kundrelation inleds eller förekommer utan godkänd kundkännedom finns mellan Rethink Capital AB och varje enskild kund. Rethink Capital AB rekommenderar att transaktioner med pengar mellan Rethink Capital AB och kund sker genom Bank ID. Varje pengatransaktion understödjs av den funktionen i varje transaktionsförfarande.

Verklig huvudman

Rethink Capital AB utreder om kunden har en verklig huvudman. Den verkliga huvudmannen är den person som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Företaget ska utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur, bland annat för att förstå vilken risk som kunden kan innebära. Kompletterande frågor kan då behöva ställas till kunden. Rethink Capital AB kontrollerar om den verkliga huvudmannen ska betraktas som en person i politiskt utsatt ställning.

Om kunden har en verklig huvudman är det viktigt att kontrollera den personens identitet. Detta sker genom ID (pass eller liknande) och i förekommande fall genom personligt möte.
Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa ska vi kontrollera identiteten hos en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste Rethink Capital AB vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion. Det innebär också att ett godkännande ska inhämtas från behörig beslutsfattare innan en affärsförbindelse får inledas. Dessutom ska företaget genomföra skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen.

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska de skärpta åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelserna om skärpta åtgärder ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Högrisktredjeland

Rethink Capital AB kontrollerar om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som högrisktredjeland.

Affärsförbindelsens syfte och art

Rethink Capital AB inhämtar information om affärsförbindelsens syfte och art. Informationen ska ligga till grund för

  • En bedömning av vilka aktiviteter och transaktioner som kan förväntas av kunden inom ramen för affärsförbindelsen
  • En riskklassificering av kunden

Om det framkommer faktorer som tyder på hög risk ska Rethink Capital AB vidta skärpta åtgärder för kundkännedom. Detta kan ske genom ID handling, personligt möte med kund.

Anpassa åtgärder efter situation

Hur omfattande åtgärder som ska vidtas beror bland annat på hur komplex den aktuella tjänsten eller produkten är och vilken risk som är förknippad med den. Ibland kan risken i en affärsrelation eller transaktion kräva att Rethink Capital AB behöver få mer information om kundens ekonomiska situation och/eller information om var kundens ekonomiska medel kommer ifrån. Utökad kundkännedom.

Hantering av EU-sanktioner

När det gäller finansiering av terrorism är en viktig åtgärd för att uppnå kundkännedom att kontrollera kunden mot EU:s samlade lista över personer, enheter och grupper som är föremål för EU-sanktioner. Om Rethink Capital AB gör en sådan bedömning stäms uppgifter av genom extern anlitad partner.

Riskkvalificering

Rethink Capital AB:s Produkter och tjänster: Slutet nätverk. Ej publikt. Ej publika erbjudanden. Ej publik marknad. Onoterade, ej handel på etablerad handelsplats. Information mot kund i slutet nätverk. Kund gör egen bedömning. Rethink Capital AB gör due dilligence genom intern IM- investment management avdelning. Tre personer aktiva i processen. Externt advisory board med bred industriell erfarenhet och kompetens. Ej komplexa produkter. Ej strukturerade produkter. Ej fond produkter. Ej mix produkter. Ej finansiella tjänster. Ej betaltjänster, valutaväxling, kontanthantering, rådgivning, mäkleri, handel i eget lager, publika publikationer, kreditgivning, kredithantering. Ej optioner, warrants. Ej handel i eller med finansiella instrument av något slag. Ej handel med noterade aktier. Ej handel med obligationer eller ränteprodukter av något slag. Ej handel med råvarubaserade tillgångar. Ej handel av något slag med något finansiellt instrument, aktier obligationer eller liknande, vare sig i Sverige eller internationellt. Ej finansiellt institut. Ingen bank verksamhet. Ingen kreditgivning. Ingen kreditprövning. Ingen utlåningsverksamhet.

Hantering

Rethink Capital AB:s hantering av kundkännedom: Kundkännedoms blankett. ID handling vid behov. Personligt möte vid behov. Samtliga kunder åläggs att fylla i kundkännedoms blankett. Inga affärer görs eller inleds om inte kundkännedom förekommer. Rethink Capital AB har en bred kontakt och personlig kännedom om stort antal av bolagets kunder.

Geografiskt område

Rethink Capital AB bedriver sin verksamhet i Sverige och inriktar sig mot svenska marknaden. Kundrelation med svensk medborgare bosatt i utlandet förekommer och kan från Rethink Capital AB:s sida innebära att vi gör en bredare kännedom om dig som kund. Det kan innebära ett personligt kundmöte. Det kan innebära att vi önskar ha en kopia på din ID handling. Svensk medborgare verksam i eller bosatt utanför EES, ID handling och personligt möte kan komma att krävas.

Typ av kunder

Rethink Capital AB har huvudsakligen privatpersoner som kund. Vid kundrelation med företag sker identifiering av verklig huvudman genom kundkännedoms blankett, ID handling kan förekomma och personligt möte.

Distributionskanaler och transaktioner som kund använder

Rethink Capital AB:s kund använder bank som distributionskanal. Vi hänvisar till betalning med och genom Bank ID som når större och större utsträckning och del av betalningstjänst.

Rethink Capital AB använder inte produkter och tjänster med komplex struktur. Vi vänder oss inte till en internationell marknad. Bolagets säte är i Sverige och bolagets marknad är den svenska marknaden.

Rethink Capital AB bedömer och hanterar kund utifrån bedömd risk och de lagar och regler som finns. Personer i politiskt utsatt ställning är inte kund i Rethink Capital AB. Men om vetskap om detta blir aktuellt vidtas åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer för att hantera den och bedöma den risken. ID handling. Personligt möte. Gäller även närstående till person i politiskt utsatt ställning. Vi följer gällande lagstiftning.

Kundkännedomsblankett förekommer i alla fall mot bolagets kunder. Hänvisning till betalning med Bank ID görs. Den typen av betalning görs i allt större utsträckning. ID handling krävs och förekommer i de fall det är aktuellt och krävs. Personliga möten hålls med kund i de fall det krävs efter att en riskbedömning gjorts och visar på nödvändigheten i att personligen träffa kunden.

Vid minsta tvivel om otvivelaktiga transaktioner eller återkommande stora transaktioner, betalningar, från kunds sida, kontaktas aktuell kund av bolaget. Enskild riskbedömning görs. Kundrelation kan komma att avslutas beroende på vår bedömning av kund.